Văn bản pháp luật

Luật thi đua khen thưởng năm 2013 đã có hiệu lực thi hành

Luật thi đua khen thưởng năm 2013 số 39/2013/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 16/11/2013 có hiệu lực ngày 01/06/2014 là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2003, để giúp bạn đọc tiện theo dõi, chúng tôi giới thiệu Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH của Văn phòng Quốc hội ngày 13/12/2013 hợp nhất Luật thi đua khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2003. Nội dung chủ yếu của Luật thi đua khen thưởng được sửa đổi lần này là các nội dung về các tiêu chuẩn để được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” cho cá nhân được quy định chi tiết, chặt chẽ hơn Luật thi đua khen thưởng năm 2003.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 16/VBHN-VPQH

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

LUẬT

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004, được sửa đổi, bổ sung bởi:

  1. Luật số 47/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2005;
  2. Luật số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010;
  3. Luật số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về thi đua, khen thưởng.

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Luật này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.

Điều 2.

Luật này áp dụng đối với cá nhân, tập thể người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và cá nhân, tập thể người nước ngoài.

Điều 3.

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Thi đua là họat động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  2. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  3. Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua.

Điều 4.

Nhà nước thực hiện khen thưởng qua tổng kết thành tích các giai đoạn cách mạng, khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, khen thưởng quá trình cống hiến và khen thưởng đối ngoại.

Điều 5.

Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngoài ra, hiện nay có nhiều văn bản Luật quy định về tổ chức các đơn vị hành chính, các lĩnh vực khác bạn có thể theo dõi thêm.

Luật thi đua khen thưởng mới được sửa đổi đã có quy định chi tiết về Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
  • Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;
  • Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;
  • Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

 

Luật thi đua khen thưởng năm 2013 đã có hiệu lực thi hành
Bình chọn bài viết

Click vào button "Download" bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi . Trân trọng cảm ơn!

Luật thi đua khen thưởng năm 2013 đã có hiệu lực thi hành
Bình chọn bài viết

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Văn bản pháp luật Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top