Tin tức nổi bật

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị mới nhất – Luật Quốc Huy

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị được sử dụng để ghi lại các nội dung diễn ra trong phiên họp hội đồng quản trị của Công ty cổ phần. Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị của công ty cổ phần bao gồm các nội dung như: mục đích, chương trình cuộc họp, thành phần tham dự, các vấn đề được thảo luận tại phiên họp, ý kiến của các thành viên, kết quả biểu quyết, các vấn đề được thông qua tại phiên họp. Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị được sử dụng làm căn cứ để Hội đồng quản trị ra Nghị quyết hoặc Quyết nghị dựa trên những nội dung đã được biểu quyết tại phiên họp.

Luatquochuy.vn xin giới thiệu tới bạn đọc mẫu biên bản họp hội đồng quản trị dùng trong công ty cổ phần, bạn đọc có thể tải về, tham khảo và sử dụng miễn phí.

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm một số bài viết liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN

……………….

Số:_____/BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày___tháng___năm 20…


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 

Hôm nay, ….. giờ ngày ….. tháng …. năm 20…., CÔNG TY CỔ PHẦN ……. (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: ……………., có địa chỉ trụ sở chính tại số …., phố ….., phường ….., quận ….., thành phố …. tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (“Hội Đồng Quản Trị”) tại trụ sở chính của Công Ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định việc tổ chức hoạt động của: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN …….………… Tại địa chỉ kinh doanh của Chi Nhánh tại: Tầng ….. – Khách sạn …… – Tổ ….. – Phố ……, thị trấn ….., huyện ……, tỉnh ……

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

  1. Chủ toạ cuộc họp: Bà …………….. – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
  2. Thư ký cuộc họp: Bà ……………..
  3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

Bà ………………  – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông …………….. – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông ……………………. – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Tổng số thành viên dự họp: 3 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

– Chi nhánh lập báo cáo thu/chi tài chính định kỳ theo hướng dẫn cụ thể của phòng kế toán/Tài chính của công ty Cổ phần …..

– Chi nhánh chỉ được sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty…………để làm tài khoản giao dịch cho các hợp đồng của Chi nhánh. Thông tin tài khoản giao dịch cụ thể như sau:

          Tài khoản số:………………………………………………………….

          Mở tại:……………………………………………………………

           Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần ………………………

– Giám đốc chi nhánh mở một tài khoản tại ngân hàng theo chỉ định của Công ty cổ phần …… Tài khoản này Chỉ được sử dụng vào mục đích để Công ty cổ phần …………..chuyển các khoản kinh phí hoạt động đình kỳ cho chi nhánh Công ty Cổ phần ……

– Giám đốc chi nhánh hoạt động phải tuân theo quy chế hoạt động của chi nhánh do Đại hội đồng cổ đông công ty ban hành hoặc theo phạm vi ủy quyền của chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần …………..;

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn việc tổ chức hoạt động của chi nhánh công ty.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn việc thành lập chi nhánh của Công Ty với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

  1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;

Tổng số phiếu tán thành: … phiếu;

  1. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: … phiếu;

  1. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: … phiếu;

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn việc thành lập chi nhánh của Công Ty với các nội dung nêu tại Mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị của Công ty cổ phần được sử dụng trong tất cả các phiên họp Hội đồng quản trị và là văn bản quan trọng thể hiện các nội dung được thỏa thuận và biểu quyết tại phiên họp Hội đồng quản trị. Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị được lưu trữ tại công ty để phục vụ cho các thủ tục pháp lý có liên quan.

Trên đây là mẫu biên bản họp hội đồng quản trị do Công ty Luật Quốc Huy giới thiệu. Nếu bạn đọc còn băn khoăn vướng mắc, hay có nội dung cần giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng – hiệu quả nhất. (https://luatquochuy.vn/tu-van-phap-luat-mien-phi/)

Trân trọng cảm ơn ./.

Ban biên tập – Công ty Luật Quốc Huy 

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị mới nhất – Luật Quốc Huy
5 (100%) 4 votes

Click vào button "Download" bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi 1900 6590. Trân trọng cảm ơn!

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị mới nhất – Luật Quốc Huy
5 (100%) 4 votes

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Tin tức nổi bật Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top
1900 6590