Văn bản pháp luật

Quyết định 1402/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng

Quyết định 1402/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng của Thủ tướng Chính phủ ban hànngày 13 tháng 7 năm 2016. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định 1402/QĐ-TTg  phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025 với những nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo.

Bên cạnh đó, Quyết định 1402/QĐ-TTg ban hành phụ lục kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 -2025.

Luật Quốc Huy xin giới thiệu tới bạn đọc toàn bộ nội dung Quyết định 1402/QĐ-TTg  có thể dễ dàng trong việc nghiên cứu.

Bạn có thể đọc thêm các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đấu thầu ở dưới đây:

Quyết định 1402/QĐ-TTg

TH TƯỚNG CHÍNH PH
——-
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đ
c lp – T do – Hnh phúc
—————
Số: 1402/QĐ-TTg Hà Ni, ngày 13 tháng 7 năm 2016

QUYT ĐNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VÀ LỘ TRÌNH ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2025

TH TƯỚNG CHÍNH PH

Căn c Lut t chc Chính ph ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn c Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 ca Chính ph Quy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Lut đu thu v la chn nhà thu;

Thc hin Ngh quyết s 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 ca Chính ph ban hành Chương trình hành đng ca Chính ph thc hin Ngh quyết s 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 ca B Chính tr v đy mnh ng dng, phát trin công ngh thông tin đáp ng yêu cu phát trin bn vng và hi nhp quc tế;

Thc hin Ngh quyết s 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 ca Chính ph v chính ph đin t;

Xét đ ngh ca B trưởng B Kế hoch và Đu tư,

QUYT ĐNH:

Điu 1. Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025 với những nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điu 2. T chc thc hin

  1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

– Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức triển khai Kế hoạch và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng trên phạm vi cả nước, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với các chiến lược, kế hoạch liên quan do các Bộ, ngành khác chủ trì thực hiện;

– Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo và cơ chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng;

– Kiện toàn lại tổ chức, nhân sự trong phạm vi quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đáp ứng việc triển khai đấu thầu qua mạng, quản lý và vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Rà soát để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật, chính sách cho phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế về đấu thầu qua mạng;

– Kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết vào cuối năm 2018, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch vào cuối năm 2025.

  1. Bộ Tài chính:

– Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các gói thầu nằm trong phạm vi bắt buộc áp dụng đấu thầu qua mạng;

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đẩy mạnh thực hiện mua sắm thường xuyên và mua sắm công tập trung qua mạng.

  1. Bộ Thông tin và Truyền thông:

Lồng ghép triển khai các nội dung của Kế hoạch với Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan thực hiện việc kết nối Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với các hệ thống chính phủ điện tử khác.

  1. Bộ Y tế:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trong đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế.

  1. Ngân hàng Nhà nước:

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc ban hành các văn bản pháp luật quy định áp dụng bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng qua mạng.

  1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước:

– Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lồng ghép các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế – xã hội khác với các hoạt động trong kế hoạch này để triển khai thực hiện;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hành động hàng năm và định kỳ 5 năm để triển khai thực hiện Kế hoạch này;

– Đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc triển khai thực hiện các gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

– Kiểm tra, đánh giá, báo cáo hàng năm và đột xuất tình hình thực hiện Kế hoạch này theo hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điu 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điu 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhn:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KTN (3b)

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Trên đây là văn bản về nội dung của Quyết định 1402/QĐ-TTg. Bạn đọc có thể tải toàn bộ văn bản về máy để thuận tiện cho việc theo dõi. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc hay nội dung chưa rõ, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của quý khách hàng!

Trân trọng./.

Ban biên tập – Luật Quốc Huy

Quyết định 1402/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng
1 (20%) 3 votes

Click vào button "Download" bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi . Trân trọng cảm ơn!

Chuyên viên tư vấn: Luật Quốc Huy

Quyết định 1402/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng
1 (20%) 3 votes

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Văn bản pháp luật Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top