Tin tức nổi bật

Quyết định bổ nhiệm giám đốc Công ty cổ phần | Công ty TNHH mới nhất

Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác. Quyết định bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn do Chủ tịch Hội đồng thành viên bổ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần, công ty TNHH hay bất cứ loại hình công ty khác đều là quyết định quan trọng, phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định để đảm bảo tính có hiệu lực của quyết định.

Luật Quốc Huy (website: Luatquochuy.vn) xin giới thiệu tới bạn đọc Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần/ công ty TNHH, bạn đọc cũng có thể tham khảo để sử dụng với các loại hình công ty khác.

THAM KHẢO THÊM MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần/ công ty TNHH

CÔNG TY …..

                                  Số: ../20…/QĐ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                  Hà Nội, ngày     tháng    năm 20…

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 CÔNG TY ………….

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty……

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN/ CÔNG TY TNHH………………………….

  • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần/ Công ty TNHH …………..;
  • Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty/ Hội đồng thành viên công ty ……..;
  • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
  • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

 QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1: Nay bổ nhiệm:

         Ông/Bà: …………………………..                             Giới tính: Nam/Nữ

         Sinh ngày:………………..                      Dân tộc:……….               Quốc tịch: …………..

         CMTNN/Hộ chiếu số: ………do công an ………………………. cấp ngày: …………….

         Nơi đăng ký HKTT:        …………………………..

         Chỗ ở hiện tại:                 …………………

         Giữ chức vụ:       Giám đốc / Tổng giám đốc

            Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

            Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

            Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

           Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

  1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

– Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên;

– Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các  chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị;

– Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;

– Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị.

  1. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

– Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;

– Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;

– Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Điều 3: Ông/Bà ……………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

            Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoặc T /M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

 

 

CHỦ TỊCH

Trên đây là mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và có thể áp dụng với các loại hình công ty khác. Bạn đọc có thể tải về máy để dễ dàng điền thông tin và chỉnh sửa.

Nếu bạn còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện điền các thông tin hoặc cần trợ giúp thêm các dịch vụ pháp lý khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ các dịch vụ tốt nhất.

Trân trọng./.

Quyết định bổ nhiệm giám đốc Công ty cổ phần | Công ty TNHH mới nhất
5 (100%) 5 votes

Click vào button "Download" bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn trực 24/7 để giải đáp mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của bạn. Gặp trực tiếp luật sư tư vấn gọi 0977.541.089. Trân trọng cảm ơn!

Quyết định bổ nhiệm giám đốc Công ty cổ phần | Công ty TNHH mới nhất
5 (100%) 5 votes

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác:

Tin tức nổi bật Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Top
0977.541.089