Văn bản pháp luật

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

11 Th12 2019

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn...

Quyết định 1402/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng

Quyết định 1402/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng

06 Th12 2019

Quyết định 1402/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng...

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước

30 Th11 2019

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước...

Nghị định 24/2016/NĐ-CP Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

Nghị định 24/2016/NĐ-CP Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

29 Th11 2019

Nghị định 24/2016/NĐ-CP Quy định chế độ quản lý ngân...

 Top
1900 6590